Utbrott på Lava

Lava är det som tränger ur jordens sprickor vid främst vulkanutbrott. Det håller en temperatur på cirka 700-1200 grader. Lava är är flytande och håller en viskositet som är 100 000 gånger vattnets och kan flyta ut flera kilometer innan det svalnar och stelnar. Då bildas det magmatiska bergarter såsom obsidian, porfyr, pimpsten och basalt. Egenskaperna hos de vulkaniska bergarterna kan ha stora variationer beroende på hur de bildades. Magman innehåller även gaser och kristaller förutom de smälta bergarterna. Färgerna och egenskaperna beror på hur snabbt lavan har stelnat. Man brukar dela in bergarterna i fyra grupper: felsiska, intermediära, mafiska och ultramafiska.

Man kan höra talas om lava stenar och tro att det är en sort men det rör sig om flera olika bergarter. Den felsiska är ljus i färgen och exempel på bergarten är granit och ryolit. De intermediära är andesit, granodiorit och diorit. Den sistnämnda är en hård sten som används i till exempel byggmaterial. Mafiska bergarterna bildas i spridningszonerna och är gabbro och basalt som när den är färsk kan vara mycket porös på grund av frigjorda gasbubblor. Slutligen har vi de ultramafiska bergarterna som som är mörkgråa och ofta skiftande i grönt. Den grovkorniga peridotiten är ett typiskt exempel.

Lava och den heta magman

En vulkan är en öppning i jordskorpan där het magma tränger upp från jordens inre och stelnar till lava. Vulkanutbrott förknippas ofta med att folk dör men det är inte den heta magman som är det farliga utan de giftiga gaserna som strömmar fram innan utbrottet. Etna på Sicilien är Europas högsta aktiva vulkan och hade sitt kraftigaste kända utbrott 1669 men har även haft utbrott under 1900-talet. Det senaste utbrottet var 3 december 2015. Islands största vulkan är Hekla som hade sitt senaste utbrott år 2000. Sitt största utbrott hade Hekla år 1766. Det höll på i hela två år.

Lava stenar bildas av stelnad magma